Obchodné podmienky


Požičiavateľ(Prenajímateľ) prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že

  • Zariadenie (vec) odovzdal výpožičiavateľovi (nájomcovi) v stave spôsobilom na riadne užívanie.
  • Oboznámil výpožičiavateľa (nájomcu) s obsluhou a podmienkami užívania veci.

Vypožičiavateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že

  • Bol oboznámený so stavom požičiavanej veci, jej obsluhou a podmienkami užívania v súlade s príslušnými technickými normami a návodom na používanie.
  • V prípade oneskoreného vrátenia požičanej veci sa zaväzuje uhradiť požičiavateľovi (prenajímateľovi) zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného za každý deň omeškania s vrátením požičanej veci, max. však do výšky nákupnej ceny veci. Zmluvná pokuta sa počíta od 3. dňa omeškania výpožičiavateľa (nájomcu).
  • V prípade straty, odcudzenia alebo neopraviteľného poškodenia požičanej veci sa zaväzuje zaplatiť požičiavateľovi (prenajímateľovi) do 5-7 dní od oznámenia tejto skutočnosti alebo od zistenia tejto skutočnosti požičiavateľom zmluvnú pokutu vo výške nákupnej ceny veci požičiavateľa (prenajímateľa).
  • Ak výpožičiavateľ neuhradí zmluvnú pokutu v horeuvedenej lehote splatnosti(do stanoveného termínu) má požičiavateľ (prenajímateľ) nárok aj (i) na zmluvnú pokutu v rovnakej výške ako v prípade oneskoreného vrátenia požičanej veci (alebo denného nájomného), max. však do výšky hodnoty veci.